Tài liệu toán hình lớp 7 Từ vuông góc đến song song B6 C1 Hình học lớp 7

 
C I – ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
BÀI 6TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
 
I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song
- Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
- Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.
2. Ba đường thẳng song song
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
II – CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM
Dạng 1: Nhận biết hai đường thẳng song song
1A. Vẽ hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c.
a) Hỏi a và b có song song với nhau không? Tại sao?
b) Vẽ đường thẳng d cắt a, b lần lượt tại C, D. Đánh số các góc đỉnh C, D rồi viết tên các cặp góc bằng nhau.
1B. a) Vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a.
       b) Vẽ đường thẳng b vuông góc với c. Hỏi a có song song với b không? Tại sao?
       c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.
2A. a) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho b // a và c // a.
       b) Kiểm tra xem b và c có song song với nhau hay không?
       c) Lý luận tại sao nếu b // a và c // a thì b // c.
2B. a) Vẽ đường thẳng a song song với b.
       b) Vẽ đường thẳng c song song với b. Hỏi a có song song với c không? Vì sao?
       c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.
3A. Cho hình vẽ bên.
Đường thẳng x và z có song song với nhau không? Vì sao?
 
3B. Cho hình vẽ bên.
  1. Đường thẳng a và b có song song với nhau không? Vì sao?
  2. Tính số đo các góc đỉnh G
 
Dạng 2: Nhận biết hai đường thẳng song song
 4A. a) Vẽ đường thẳng a song song với b, đường thẳng c vuông góc với a.
       b) Quan sát xem c có vuông góc với b hay không?
       c) Lý luận tại sao nếu a song song với b và c vuông góc với a thì c vuông góc với b.
4B. a) Vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a.
       b) Vẽ đường thẳng b song song với đường thẳng a. Hỏi c có vuông góc với b không? Vì sao?
       c) Phát biểu tính chất đó thành lời.
5A. Cho hình vẽ bên.
  1. Ba đường thẳng m, n, p có song song không? Vì sao?
  2. Đường thẳng q có vuông góc với p không? Vì sao?
 
 
5B. Cho hình vẽ bên.
  1. Đường thẳng a có song song với b không? Tại sao?
  2. Đường thẳng d có vuông góc với b không? Tại sao?
 
Dạng 3: Tính số đo góc 
6A. Cho hình vẽ bên.
  1. Giải thích tại sao a // b.
  2. Tính góc  .
 
 
6B. Xem hình vẽ bên, biết a // b và  . Tính các góc còn lại trên hình vẽ.
 
 
III – BÀI TẬP VỀ NHÀ
7.    Cho hình vẽ bên.
       Đường thẳng AB và EF có song song với nhau không? Tại sao?
 
8.    Cho hình vẽ bên.
       Đường thẳng b và d có vuông góc với nhau không? Vì sao?
 
 
9.    Cho hình vẽ bên ( các đường thẳng a, b, c song song với nhau). Tính góc  .
      
 
10. Cho hình vẽ bên.
       a) Giải thích tại sao các đường thẳng a, b, c song song với nhau.
       b) Đường thẳng m có vuông góc với đường thẳng a và c không? Tại sao?
      
 

Bài tập rèn luyện khác

Nhập thông tin để download tài liệu

X