Tài liệu toán hình lớp 7 Tiên đề Ơ Clit về đường thẳng song song B5 C1 Hình học lớp 7

 
C I – ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
BÀI 5TIÊN ĐỀ Ơ – CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
 
I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Tiên đề Ơ – Clit
Qua một điểm ở ngoài đường thằng thẳng chỉ có một đường thằng song song với đường thẳng đó.
 
 
2. Tính chất của hai đường thẳng song song
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
a) Hai góc so le trong bằng nhau.
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.
c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.
 
II – CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM
Dạng 1: Vận dụng tiên đề Ơ - Clit
 1A. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ – Clit?
  1. Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.
  2. Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với a là duy nhất.
  3. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
  4. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có ít nhất một đường thẳng song song với a.
1B. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:
  1. Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với ...
  2. Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với ...
  3. Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với ...
  4. Nếu điểm A ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì ...
  5. Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và song song với a là ...
2A. Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a // b. Vẽ đường thẳng c cắt a tại A. Chứng minh đường thẳng c cắt đường thẳng b.
2B. Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b? Vì sao?

Dạng 2: Vận dụng tính chất của hai đường thẳng song song để tinh số đo góc
 3A. Cho hình vẽ bên, biết a // b và .
a) Tính góc  .
b) So sánh  .
c) Tính góc  .
4A. Xem các hình vẽ sau và cho biết trong mỗi trường hợp đó hai đường thẳng a và b có song song với nhau không? Vì sao?
4B. Cho hình vẽ bên.
a) Hai đường thẳng c và d có song song với nhau không? Vì sao?
b) Tính các góc còn lại trong hình vẽ.
III – BÀI TẬP RÈN LUYỆN
5. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Mỗi câu sau đây đúng hay sai?
a) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b lại vuông góc với đường thẳng c thì hai đường thẳng a, c song son với nhau.
b) Nếu đường thẳng a vuông góc với đưởng thẳng c và a song song với đường thẳng b thì đường thẳng b cũng vuông góc với đường thẳng c.
6. Cho hình vẽ bên, biết aa’ // bb’ và  
Tính các góc còn lại trong hình vẽ.
 
 7. Cho hình vẽ bên.
 a) Kể tên các cặp đoạn thẳng song song. Giải thích tại sao?
 b) Tính các góc còn lại trong hình vẽ biết  .
 
 8. Cho hình vẽ dưới đây, trong đó a // b. Tính số đo x, y.

Bài tập rèn luyện khác

Nhập thông tin để download tài liệu

X