Tài liệu toán hình lớp 7 Ôn tập chương I B7 CI Hình học 7

 
 
CI – ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
BÀI 7 – ÔN TẬP CHƯƠNG I
 
I- CÁC BÀI TẬP TRỌNG TÂM
1A. Vẽ hình theo các trình tự sau:
- Vẽ ba điểm không thẳng hàng A, B, C.
- Vẽ đường thẳng d1 đi qua B và vuông góc với đường thẳng AC.
- Vẽ đường thẳng d2 đi qua B và song son với đường thẳng AC.
- Vì sao d1 vuông góc với d2?
1B. Vẽ hình theo các trình tự sau?
- Vẽ tam giác ABC.
- Vẽ đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC tại H.
- Vẽ đường thẳng đi qua H và vuông góc với AC tại T.
- Vẽ đường thẳng d1 đi qua T và song song với BC.
- Vì sao d1 vuông góc với AH?
2A. Cho hình vẽ bên dưới (a // b), hãy tính số đo x của góc O.
 
2B. Tính số đo x trong hình sau. Giải thích tại sao tính được như vậy?  
3A. Cho hình vẽ bên, biết:
         .
        Chứng minh Aa // Cb
 
3B. Cho hình vẽ bên, biết:
        Chứng minh Cx // Ey
 
4A. Cho hình vẽ bên, biết: m // n // p.
        Tính các góc: .
 
4B. Cho hình vẽ bên, biết:
        .
  1. Chứng minh AB // CD.
  2. Tính các góc  .
 
 
5A. Cho hình vẽ bên, biết:
        .
  1. Chứng minh AB // CD.
  2. Tính các góc  .
  3. Tính .
 
 
5B. Cho hình vẽ bên, biết:
  1. Chứng minh a // b.
  2. Tính  .
  3. Chứng minh MN // IK.
 
     
III – BÀI TẬP VỀ NHÀ
6.     Vẽ lại hình bên rồi vẽ thêm:
        - Các đường thẳng vuông góc với a đi qua M, đi qua N.
        - Các đường thẳng song song với b đi qua M, đi qua N.
 
7.     Tính số đo x trong hình sau.
 
 
8.     Cho hình vẽ bên.
        a) Biết .
        Chứng minh Ax // Cy.
  1. Biết Ax // Cy.
Chứng minh
 
9.     Cho hình vẽ bên (AB // DE)
        Tính  .
        Hướng dẫn: Từ C kẻ đường thẳng song song với AB.
 
 
 
10.   Cho hình vẽ bên.
a) Chứng minh c // b.
b) Tính số đo x trong hình vẽ
 
ĐÁP ÁN
 

Bài tập rèn luyện khác

Nhập thông tin để download tài liệu

X