Tài liệu toán hình lớp 7 Hai đường thẳng vuông góc B2 C1 hình học lớp 7

 
 
CHƯƠNG I – ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
BÀI 2HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
 
I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT
  1. Định nghĩa
  • Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc.
  • Ký hiệu là x  y.
 
2. Tính chất hai đường thẳng vuông góc
Có một và chỉ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
3. Đường trung trực của đoạn thẳng
Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là trung trực của đoạn thẳng đó.
 
 
II – CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM
Dạng 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc, vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng
 1A. Cho đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ và cách sử dụng công cụ (êke, thước thẳng) để vẽ.
1B. Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng ê ke, hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.
2A. Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm (A, B, C không thẳng hàng) rồi vẽ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng đó.
2B. Cho đoạn thẳng AB dài 24cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nêu rõ cách vẽ.
 
Dạng 2: Nhận biết hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một đoạn thẳng
Phương pháp giải:
  • Để nhận biết hai đường thẳng vuông góc nhau, ta xác định giao điểm của hai đường thẳng này và chỉ ra trong các góc tạo thành có một góc vuông.
  • Để nhận biết đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB, ta xác định giao điểm I của d và AB, rồi chỉ ra I là trung điểm của AB và d  AB.
3A. Cho góc  . Vẽ góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ góc  sao cho tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Oy. Đường thẳng chứa tia Ot và đường thẳng chứa tia Oy có vuông góc với nhau không?
3B. Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ các tia OC, OD sao cho  . Tia OC và OD có vuông góc với nhau không? Tại sao?
4A. Cho Ox, Oy là hai tia đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm M sao cho OM = 3cm, trên tia Oy lấy điểm N sao cho ON = 3cm. Qua O vẽ đường thẳng zt sao cho  . Đường thẳng zt có phải là đường trung trực của đoạn thẳng MN không? Tại sao?
4B. Cho góc bẹt xOy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 5cm, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 5cm. Qua O kẻ đường phân giá zz’ của góc xOy. Đường thẳng zz’ có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không? Tại sao?
Dạng 3: Tính số đo góc
 5A. Cho góc  , Ox là phân giác của góc mOn. Vẽ tia Oy sao cho Ox  Oy. Tính số đo góc mOy.
5B. Cho góc  . Về phía trong góc AOB vẽ tia OC sao cho OC  OA. Tính số đo góc BOC.
III – BÀI TẬP RÈN LUYỆN
6. Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nêu rõ cách vẽ.
7. Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ tia Oz. Tia phân giác Oa của góc xOz, tia phân giác Ob của góc zOy. Tia Oa và Ob có vuông góc với nhau không? Tại sao?
8. Cho hai tia Ox và Oy vuông góc nhau, Oz là tia phân giác của góc xOy, tia Ot là phân giác của góc xOz. Tính số đo góc xOt và yOt.

Bài tập rèn luyện khác

Nhập thông tin để download tài liệu

X