Tài liệu toán hình lớp 7 Hai đường thẳng song song B4 C1 Hình học lớp 7


C I – ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
BÀI 4HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
 
 I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Nhắc lại kiến thức lớp 6
- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
- Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song.
2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.  
II – CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM
Dạng 1: Vẽ hai đường thẳng song song hoặc kiểm tra hai đường thẳng có song song không
 
Phương pháp giải:
  • Vẽ hai đường thẳng song song: dùng góc nhọn của eke để vẽ hai góc so le trong hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.
  • Kiểm tra hai đường thẳng có song song không: dùng thước đo góc để kiểm tra xem hai góc so le trong hoặc hai góc đồng vị (các góc tạo bởi một đường thằng cắt hai đường thẳng cần kiểm tra) có bằng nhau không.
1A. Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ sao cho xx’ song song yy’.
1B. Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.
2A. Kể tên các đoạn thẳng song song trong các hình vẽ sau:
     
2B. Kể tên các đường thẳng song song trong hình vẽ sau:
 
 
       
Dạng 2: Nhận biết hai đường thẳng song song
 
3A. Cho hình vẽ bên.
Đường thẳng x, y có song song với nhau không? Tại sao?
   
3B. Cho hình vẽ bên.
Đường thẳng a, b có song song với nhau không? Tại sao?
 
4A. Cho hình vẽ bên.
Đoạn thẳng PQ và NO có song song với nhau không? Tại sao?
 
       
4B. Cho góc , A là điểm nằm trên tia Ox. Vẽ đường thẳng d vuông góc với Ox tại A. Chứng minh d // Oy.
Dạng 3: Tính số đo góc
5A. Cho hình vẽ bên (hai đường thẳng a và b song song với nhau).
Tính số đo các góc .
 
 
5B. Cho hình vẽ bên (hai đường thẳng m và n song song với nhau).
Tính số đo các góc .
 
III – BÀI TẬP RÈN LUYỆN
6. Cho điểm C nằm ngoài đường thẳng b. Vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a song song với b.
7. Cho hình vẽ bên. Hai đường thẳng a và b có song song với nhau không? Vì sao?
 
 
8. Cho hình vẽ bên biết a // b. Tính các góc còn lại trên hình vẽ.  
9. Cho hình vẽ bên
     a) Hai đường thẳng Xz và Wy có song song với nhau không? Vì sao?
     b) Hai đường thẳng Yx và Wy có song song với nhau hay không? Vì sao?
 
 

Bài tập rèn luyện khác

Nhập thông tin để download tài liệu

X