Tài liệu toán hình lớp 7 Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng B3 C1 Hình học 7

 
CHƯƠNG I – ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
BÀI 3 – CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
  
I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Góc so le trong, góc đồng vị, goc trong cùng phía
Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b tại hai điểm A, B như hình vẽ:
a) Có hai cặp so le trong là:  và  ;  và  .
b) Có bốn cặp góc đồng vị là:  và ;  và ;  và ;  và .
c) Có hai cặp góc trong cùng phía là:  và ;  và .
 
2. Tính chất
Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
  1. Hai góc so le trong còn lại bằng nhau;
  2. Hai góc đồng vị bằng nhau;
  3. Hai góc trong cùng phía bù nhau.
II – CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM
Dạng 1: Xác định các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía
 
1A. Chỉ ra các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía trong các hình vẽ sau:

a)

b)
1B. Xem hình bên rồi điền vào chỗ trống (...) trong các cấu sau:
a)  và  là một cặp góc.....
b)  và  là một cặp góc.....
c)  và  là một cặp góc.....
d)  và  là một cặp góc.....
 
Dạng 2: Tính số đo góc
 2A. Vẽ lại hình bên và tính số đo các góc còn lại
 
2B. Cho đường thẳng z cắt hai đường thẳng x và y lần lượt tại hai điểm P và Q như hình vẽ bên. Tính các góc còn lại biết  .  
3A. Cho hình vẽ bên.
  1. Kể tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị và các cặp góc trong cùng phía.
  2. Tính số đo các cặp góc còn lại, biết:
 .
 
3B. Cho hình vẽ bên:
  1. Kể tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị và các cặp góc trong cùng phía.
  2. Tính số đo các cặp góc còn lại, biết:
   
       
 
III – BÀI TẬP VỀ NHÀ
4. Cho hình vẽ bên:
     a) Kể tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị và các cặp góc trong cùng phía.
     b) Tính số đo các cặp góc còn lại, biết:      .
 
5. Cho hình vẽ bên:
     a) Kể tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị và các cặp góc trong cùng phía.
     b) Tính số đo các cặp góc còn lại, biết:      .
 
6. Cho hình vẽ bên:
     a) Kể tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị và các cặp góc trong cùng phía.
     b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại
     c) Tính    .
 
 

Bài tập rèn luyện khác

Nhập thông tin để download tài liệu

X