Tài liệu toán hình lớp 9 Kiểm tra chương 1 - Hình học lớp 9


 

KIỂM TRA 45 PHÚT


I - TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Câu 1: Cho tam giác MNP vuông tại M có MH là đường cao, canh ờng  . Kết luận nào sau đây đúng?
 1.  ;                 B.  ;             C.  ;                      D.
Câu 2: Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Biết NH = 5cm, HP = 9cm. Độ dài MH bằng:
 1. 3√5;                             B. 7;                            C. 4,5;                                     D. 4.
Câu 3: Cho  với α là góc nhọn, khi đó sinα bằng:
 1.  ;                              B.  ;                       C.  ;                                      D.  .
Câu 4: Giá trị của P = cos220o + cos240o + cos250o + cos270o bằng:
 1. 1;                                 B. 2;                            C. 3;                                        D. 0.
Câu 5: Cho tam giá BC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây đúng:
 1. cosC =  ;               B. tanB =  ;          C. cotC =  ;                      D. cotB =  .
Câu 6: Trong tam giác ABC vuông tại A có AC = 3; AB = 4. Khi đó cosB bằng:
 1.  ;                              B.  ;                          C.  ;                                     D.  .
Câu 7: Trong tam giác ABC vuông tại A, BC = 2AC. So sánh sinB; cosB. Khẳng định nào sau đây đúng?
 1. sinB < cosB;                B. sinB > cosB;           C. sinhB ≥ cosB;                     D. sinB = cosB.
Câu 8: Một người muốn chèo thuyền từ bờ sông  sang bờ sông B theo một đường thẳng dài 50m, nhưng do dòng nước chay mạnh nên người đó đã bơi lêch 45o so với phương ban đầu. Hỏi người đó bơi sang bờ B cách vị trí dự định bao xa?
 1. 20 m;                           B. 30 m;                      C. 40 m;                                  D. 50 m.
 
II - TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Bài 1: (2,0 điểm)
 1. Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:     cot24o, tan16o,  cot57o, cot30o, tan80o.
 2. Tính cosα; tanα và  cotα biết sinα =  .
Bài 2: (4,0 điểm) Cho hình thang ABCD biết A = 90o
 1. Cho AB = 9 cm và AD = 12 cm. Hãy
  1. Giải tam giác ADB;
  2. Tính độ diaif các đoạn thẳng AO, DO và AC;
  3. Kẻ BH vuông góc với DC tại H. Tính diện tích tam dác DOH.
 2. Chứng minh BH2 = AB.CD.
Chú ý: Số đo góc làm tròn đến độ, độ dài đoạn thẳng làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
 

Bài tập rèn luyện khác

Nhập thông tin để download tài liệu

X